Uddannelse

MEDIATORUDDANNELSE

Intuitiv mediatoruddannelse (grunduddannelse)Uddannelse

Dette forløb er skræddersyet dig, som ønsker en mediatoruddannelse af høj kvalitet, både ift. den teoretiske og den praktiske del af mediation.  Derudover trænes du i det vigtige individuelle mentale og følelsesmæssige arbejde, der skal gøres, for at du kan blive en rigtig god mediator. Sidst men ikke mindst træner du den intuitive muskel, der skal hjælpe dig til at spotte konflikter og give dig ”genveje” til at løse konflikter. 

 

 Konflikter er et livsvilkår, og hvor der er mennesker, er der konflikter. Alt for mange konflikter løses ikke ordentligt, hvilket ofte resulterer i store menneskelige og økonomiske  konsekvenser. Med mediation bliver konflikten løst og ikke bare håndteret.

Grundtanken i mediation er, at mediator er procesleder, og at det er konfliktens parter, der har ansvaret for selve konfliktens løsning. Når parterne selv har ansvaret, så tager de  ejerskab for de løsninger, de bliver enige om. Mediator hjælper parterne i stand til at kommunikere, udtrykke egne interesser og høre modpartens interesser. Derved bliver der  skabt basis for en forståelse for hinandens baggrund og intentioner, der gør, at parterne kan finde en fælles løsning på konflikten. 

 Mediationsprocessen bruges også som værktøj til inddragelse i beslutningsprocesser, til facilitering af processer generelt og som coaching-model.

 Målgruppe:

 Ledere, alle inden for HR og personale, tillidsrepræsentanter, medlemmer af SU/MED-udvalg, konsulenter,  projektledere, selvstændige og andre, der ønsker at fungere som  mediator og brobygger.
Fællestræk for deltagerne:

  • Du oplever konflikter, som ikke bliver løst optimalt og vil gerne lære en metode som fremmer samarbejde på trods af forskelligheder og uenighed
  • Du ønsker værktøjer til at hjælpe andre med at løse konflikter, så ansvaret for løsningen er hos parterne
  • Du ønsker at lære en konfliktløsningsmetode, som fører til forståelse og varige løsninger med udgangspunkt i deltagernes interesser og behov
  • Du er parat til at investere tid i hjemmearbejde og træning og er ambitiøs ift. denne uddannelse samt har et åbent sind

På den intuitive mediatoruddannelse arbejder vi i tre spor:

  1. Mediationsteori og masser af træning ved øvelser og rollespil.

Det primære pensum er ”Konfliktmægling – en refleksiv model” af professor i mediation Vibeke Vindeløv.
I vil få solid teoretisk ballast samt en intensiv træning i at lede en mediation henimod en løsning, som varetager alle parters interesser, behov og bekymringer. Vigtige elementer i denne uddannelse er refleksion over teori og egen praksis, og empowerment af dig ift. mediatorrollen, og din empowerment af parterne, er helt essentielt. Derudover vægter fokus på det etiske ansvar som mediator og løbende feedback til hver enkelt deltager højt.Der veksles mellem teoretiske indlæg og praktiske øvelser, hvor der arbejdes såvel individuelt som i mindre grupper. Der vil være mange rollespil, så I kan få mest mulig træning. Der vil være en træningsdag med skuespillere. Det forudsættes, at du er velforberedt til hvert modul, og at du træner mellem modulerne.

2.  Bevidst nærvær med henblik på at yde det ypperste i mediationsprocessen

Mediator skal kunne rumme andres konflikter, forskellige følelser som spænder fra irritation, vrede over ked-af-det-hed og sorg. Mediator skal kunne vise empati, sørge for at egne følelser og overbevisninger ikke projiceres over på parterne. Det er med andre ord vigtigt, at mediator kan sætte sin egen person og dagsorden til side og være sig sine egne sym- og antipatier bevidst. Derudover arbejder vi med bevidst nærvær gennem meditation og mentaltræning. Jo mere bevidste vi er om os selv, jo nemmere kan vi være mere ”rene” i vores procesledelse og støtte til parterne.

3.  Det intuitive aspekt ift. f.eks. at fornemme stemninger, spændinger osv.

Denne mediatoruddannelse er den eneste, hvor der inddrages intuition i mediationstræningen. De fleste mennesker bruger deres intuition i samarbejdet mellem andre mennesker, men den information vi får om situationer og mennesker er ofte ikke bevidst. Du vil derfor komme til at arbejde med at bevidstgøre de intuitive informationer, du får, og træne din ”intuitionsmuskel”, så du kan blive skarpere i at fornemme, hvor skoen trykker hos parterne i en konfliktsituation.
Vi starter alle tre spor op på første modul, hvor deltagerne får et fundament, som så vil blive udbygget på de følgende moduler. Spor 1 har den største vægt på uddannelsen, og spor 2 og 3 har til formål at kvalificere dig endnu bedre i din rolle som mediator.

Indhold på moduler:
Modul 1:           Grundlæggende viden om mediation og dennes baggrund og formål
Lyt bag om standpunkter, find interesser og behov
Kommunikation – lytte og spørgeteknikker
Hvad er til dialog og forståelse, hvad er til forhandling
Bevidst nærværstræning
Deltagernes erfaringer med intuition. Træning af intuition

Modul 2:           Mediators rolle som procesleder
Upartiskhed og neutralitet – udfordringer som intern og ekstern mediator
Hvornår kan mediation anvendes?
Kontakt, følelser og empati
Bevidst nærvær og intuitionstræning

Modul 3:           Træning med skuespillere
Refleksion og fordybelse
Fokus på positive elementer, Appreciative Inquiry
Bevidst nærvær og intuitionstræning

Modul 4:           Etik og ansvar
Problemfyldte mediationer
Bevidst nærvær og intuitionstræning
Skriftlig opgave i mediation

Varighed og datoer
Grunduddannelsen varer 9 dage i alt med undervisning i 60 timer. Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der skal bestås for at give adgang til overbygningen, hvor deltagerne certificeres ved skriftlig og praktisk eksamen. Du skal have mindst 80 % fremmøde for at bestå grundmodulet.
Modul 1: Tre dages internat den 18. marts 2013 kl. 10 – den 20. marts kl. 14.30 (på sjælland).
Modul 2: To dages eksternat den 16. og 17. april 2013 kl. 9-16 i det 3 rum, Kronprinsessegade Kbh.
Modul 3: To dages eksternat den 14. og 15. maj 2013 kl. 9-16 i det 3 rum, Kronprinsessegade Kbh.
Modul 4: To dages eksternat den 18. og 19. juni 2013 kl. 9-16, i det 3 rum, Kronprinsessegade Kbh.
Pris:
Kr. 33.500 + moms. I prisen er inkluderet materiale og forplejning, herunder internatophold på modul 1.

Underviser:
Lisa Bindner
Jeg har en baggrund som cand.jur. med speciale i mediation på arbejdspladser. Derudover er jeg uddannet mediator ogenneagramcoach samt certificeret i enneagramtests. Fra 2009-2012 var jeg ekstern lektor i mediation på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet og er herefter løst tilknyttet.

Jeg brænder for  mediation som konfliktløsningsmetode og har arbejdet med mediation i teori og praksis siden 2000. Jeg brænder særligt for den mulighed for forsoning, heling og transformation af relationen, der ligger i mediation. Dermed ikke sagt at vi ikke også skal fokusere på at nå en aftale mellem parterne – men en holdbar aftale opnås primært, når der er opnået forståelse mellem parterne, og en eller anden grad af transformation af relationen.

For at kunne gøre mit allerbedste i mediationsprocessen er det vigtigt for mig, at jeg hele tiden arbejder med min egen personlige udvikling, min rummelighed, mine blinde punkter, mit bevidste nærvær, intuitionen som jeg bruger som rettesnor for, hvor vi skal hen og hvilke ord jeg skal bruge osv.

Sideløbende med min juridiske uddannelse og frem til nu har jeg taget flere kurser og uddannelser inden for mediation, bevidst nærvær, intuition og personlig udvikling.

Skuespillere:
Synne Andersen
Jeppe Christophersen
Lai Yde
evt. flere