MEDIATION / KONFLIKTMÆGLING

Konfliktmægling

Mediation (også kaldet konfliktmægling) er en kraftfuld måde at løse konflikter på!

Den største gevinst ligger i at parterne mødes ansigt til ansigt. Da flere og flere virksomheder har afdelinger rundt om i verden medierer jeg også via skype.

Mediation foregår ved at en upartisk mediator hjælper de parter, der har en konflikt, i stand til at kommunikere med hinanden, udtrykke egne interesser og høre modpartens interesser. Målet er at skabe forståelse for hinandens intentioner og synspunkter, således at parterne kan finde en fælles løsning på konflikten.

Parternes frivillighed og aktive deltagelse i selv at finde løsninger på konflikten er afgørende i en mediation. Mediator fungerer alene som procesleder og kommer hverken med forslag til løsninger eller træffer afgørelser. Til gengæld arbejder mediator på at bygge bro mellem parterne via dialog og empowerment af den enkelte og parterne i mellem.

Alle konflikter er som udgangspunkt egnede til mediation, såfremt parterne har den fornødne evne og vilje hertil. Det gælder konflikter på arbejdspladsen, mellem erhvervsvirksomheder, i kundeforhold, ved skilsmisse, konflikter mellem naboer osv.

Mange konflikter kan løses på et par møder af tre-fire timers varighed. Også konflikter, der har varet i årevis.

Metode
I følge min erfaring og overbevisning får parterne det bedste resultat af mediation, hvis processen primært gennemføres ved direkte møder, hvor alle parter i konflikt er til stede gennem hele forløbet.

Processens seks faser:

1. Åbning
Velkomst. Præsentation af processen. Afklaring af roller.

2. Parternes redegørelse og dialog
Hver part fortæller sin version. Afdækning af standpunkter, interesser, behov, følelser.

3. Problemfelter præciseres
Temaer, der skal arbejdes videre med, indkredses. Rækkefølgen fastlægges.

4. Løsningsmuligheder frembringes
Der produceres så mange løsningsforslag som muligt – uden stillingtagen.

5. Aftalen forhandles
Parterne forhandler med udgangspunkt i de frembragte løsningsforslag. Realitetstestning.

6. Aftalen checkes og godkendes
Aftalen skrives ned. Løse ender samles

Resolution

Det, at jeg bruger den refleksive model betyder også, at jeg trækker på de øvrige mediationsmodeller, der findes, alt efter hvilke parter der sidder til bords. Nogle har brug for at få udfordret deres tankesæt, andre har brug for at få redskaber til at få ændret den historie de har bygget op om hinanden og andre igen er ikke så interesserede i at nå en aftale men er mere interesserede i at få en forståelse for hinanden.

Jeg bruger spørgeteknikker, erfaring og min intuition for at pejle mig ind på, hvad det er, lige præcis I har brug for.

Ring eller skriv for at høre nærmere eller booke en mediation.